Soukromá půjčka na směnku ihned

Směnka je písemný doklad o finančním závazku. Vznikla v období feudalismu v Itálii a v průběhu vývoje se stala nejrozšířenějším nástrojem obchodních úvěrů. Původní směnky (vlastní) byly dlužními úpisy (tj. příslib o zaplacení závazků). Směnka je tedy obchodovatelný cenný papír (upravený zákonem) a směnečný dlužník ručí za finanční závazek či-li poskytnutou půjčku svým majetkem.

CO JSOU PŮJČKY NA SMĚNKU

Úvěr na směnku se v české bankovní praxi využívá k lepší a rychlejší vymahatelnosti závazků. Jedná se o bezpodmínečný příkaz /slib zaplatit na směnce uvedenou částku.

Řídí se zákonem směnečným a šekovým (již z r. 1950). V případných sporech se nezkoumají důvody placení, ale jen to zda je na směnce dlužníkův podpis a zna má směnka všech 8 náležitostí.

Při nesplacení směnky lze využít platebních rozkazů a exekucí. Tento způsob je mnohem rychlejší než vymáhání soudní cestou.

Takto poskytované úvěry jsou s přihlédnutím k jejich rizikovosti a rychlosti poskytnutých financí i vysoko úročeny. Půjčky na směnku jsou většinou vhodné jako poslední způsob půjčky pro problémové žadatele. U půjčky na směnku klient získá peníze v hotovosti a velmi rychle, ručí samotnou směnkou.

Směnky jsou závazkem. Kdo má ve vlastnictví originál směnky a je její oprávněný majitel ( prokázal své právo na její zaplacení ) má právo vymáhat a požadovat od lužníka na směnce uvedeného obnos úvěru. Pokud dlužník, který se nehodlá své povinnosti dostát, pak musí své důvody potvrdit a prokázat.

DRUHY SMĚNEK

Pokud je ve směnce popsáno, že výstavce (dlužník, trasant) slibuje osobě ve směnce uvedené věřiteli (remitent), že ji zaplatí v určité době na určeném místě jedná se o směnku vlastní.

V případě, že směnka obsahuje dlužníkův příkaz třetí osobě – směnečníkovi (trasát), aby místo něho zaplatil věřiteli uvedenou finanční sumu v určitém okamžiku a na určitém místě, se jedná o směnku cizí. Tato směnka musí obsahovat platnost směnky. Platnost směnky může být stanovena tvz. „na viděnou“, tj. směnka se stává splatnou kdykoliv při předložení, ke kterému musí dojít nejpozději od jednoho roku po vystavení směnky. Dále může být splatnost směnky stanovena „na určitý den“, tz. Že směnka je splatná v konkrétní den na ní uvedený.

Při zmeškání splatnosti směnky ztrácí majitel směnky směnečná práva. Původní lhůta splatnosti však může být prodloužena tvz. Prolongací směnky.
Směnky můžeme dále rozdělit podle jejich věcného obsahu. Na směnky obchodní. Tyto směnky vznikají na podkladě prodeje zboží klientovi a bývají sepisovány jako krátkodobý úvěr.

Nebo na směnky finanční. A jsou vydávány za účelem opatření finančních prostředků na zaplacení daní, výplatu mezd, atd.

VÝHODY PŮJČKY NA SMĚNKU

 • Solidárnost ručení, zkrácené soudní řízení.
 • Možnost snadné převoditelnosti směnky z jednoho majitele na druhého.
 • Přísnost směnného práva. Důležitá pak při vymáhání směnky (u soudů, exekucí, …).
 • Dostupná skoro pro každého.
 • Možnost použít i na splacení jiných půjček. Na vyřízení směnky není potřeba udávat důvod půjčky.
 • Rychlé vyřízení půjčky.
 • Abstraktnost směnečného závazku (nevázána na žádných podmínkách.)
 • Jednoznačná a propracovaná právní úprava pro obchodování.

NEVÝHODY PŮJČKY NA SMĚNKU

 • Vysoký úrok a RPSN
 • Vysoké poplatky za vyřízení
 • Rizikovost. Nesplacená směnka se skoro vždy rovná velkým problémům

NÁLEŽITOSTI SMĚNKY

Směnka musí být vystavena v zákonem předepsané formě se stanoveným obsahem, pokud některá z náležitostí chybí, pak se jedná o směnku neplatnou. Zákon přesně předepisu náležitosti, které musí směnka obsahovat. Těch základních je 8 označení směnky, bezpodmín. příkaz, směnečník, splatnost, místo platby, datum a místo, podpis výstavce, remitent.

Musí být uveden domicil či-li kde bude placeno a komu placeno. Směnka musí mít domicilát což znamená konkrétní místo platby. Papír musí být označen na viditelném místě, že jde o cenný neboli směnku. Na směnce musí být uveden bezpodmínečný příkaz (nebo slib) zaplatit určitou částku (směnečnou sumu).Na směnce nesmí chybět údaj o splatnosti (pokud tam není, je směnka splatná při předložení) a údaj o místu, kde se má platit (většinou banka).

Pokud to ve směnce není uvedeno, je splatná na místě předložení dlužníka. V neposlední řadě se musí uvést jméno toho, kdo má platit a jméno toho, komu se má platit. Nakonec se sepíše datum a místo vystavení směnky a podpisem to stvrdí výstavce směnky.

ÚROKY ZA PŮJČKY

Za tuto službu, ale společnosti požadují vyšší úroky než bankovní domy. Úrok se stanovuje na základě oboustranné dohody. Při určování úroku z půjčky jsou důležité následující skutečnosti: Zda klient objasní účel své půjčky, zda bude ručit za směnku majetkem, rodinné zázemí, zdravotní stav a bonita ručitele.

VÝŠE ÚVĚRU, DOBA SPLATNOSTI

Výše úvěru na směnku se pohybuje od 20 000 Kč až do 200 000 Kč. Splatnost půjčené čásky je od 1 roku až do 5 let. Splácení probíhá měsíčními splátkami (bezhotovostní převod).

PODMÍNKY PRO SCHVÁLENÍ ÚVĚRU

Věk žadatele o úvěr musí odpovídat 18 letům. Maximální věková hranice není přesně definována, toto bývá posuzováno individuálně.

Nutné doklady pro vyřízení a sepsání směnky. Kopie dvou dokladů totožnosti (případně i od ručitelů). Někdy je nutné předložit i potvrzení vašich příjmů. Kompletní kopie posledních dvou výpisů z účtu, aby se společnost utvrdila v tom, že jde opravdu o váš účet. Doložení alespoň jednoho z tzv. „ověřovacích dokladů“ (výpis z BÚ, SIPO, vyúčtování za elektřinu, služby, plyn, atp.), aby se ověřilo, že uvedená adresa je opravdu platná.

SANKCE

Společnosti striktně požadují dodržení splátkového kalendáře. Jeho porušení berou jako závažné narušení obchodního vztahu. A podle toho také postupují.

V případě prodlení se splátkou půjčky většího než 2 dny, splátku začínám tvrdě a nekompromisně vymáhat. V případě prodlení nad 4 dny se zvyšuje úroková sazba na trojnásobek. Proto vezměte prosím výše uvedené v úvahu, než se rozhodnete požádat o půjčku. Zvažte zda je pro vás půjčka nutná a jestli jí budete schopni splácet za těchto podmínek splácet. Obecně platí že, osoby které směnku podepíši se stávají dlužníky a případné nesplácení úvěru může vést k exekuci majetku.

Odepření přijetí nebo neplacení směnky musí být formou veřejné listiny Takzvaným směnečným protestem. Tato listina musí být ověřena soudně, notářsky nebo obecním úřadem.