Eskontní úvěry

Eskontní úvěr je, jednoduše řečeno, krátkodobý úvěr, který poskytuje banka nebo jiná finanční instituce předložiteli směnky (klientovi). Banka odkoupí směnku před její splatností a sama pak požaduje její splacení.

Podstatou úvěrového obchodu je tedy odkoupení obchodní směnky bankou od klienta (věřitele ze směnky) za cenu rovnající se směnečné sumě snížené o diskont (tj. úrok za dobu od eskontu směnky do její splatnosti). V době splatnosti směnky je směnka předložena k úhradě směnečnému dlužníkovi, příp. avalistům nebo dalším osobám ze směnky zavázaným. V případě, že směnka není ve stanovené době uhrazena a dlužník nesplní svůj závazek, obrací se banka na původního držitele směnky. Toho pak žádá o její proplacení, teda vrácení obnosu revolvingového úvěru.

Eskontní úvěr se poskytuje jednorázově, příp. opakovaně na základě uzavřené rámcové smlouvy o eskontu směnek (tzv. směnečného obliga). A využívá se hlavně pro krátkodobé financování.

PŘEDMĚT ESKONTNÍHO ÚVĚRU – SMĚNKA

Směnka, která je předmětem odkupu, představuje nástroj placení mezi dodavatelem a odběratelem.

Směnka je písemný doklad o finančním závazku. Je to obchodovatelný cenný papír (upravený zákonem). Směnečný dlužník ručí za finanční závazek či-li poskytnutou půjčku svým majetkem. Jedná se o bezpodmínečný příkaz /slib zaplatit na směnce uvedenou částku.

Obchodování se směnkami se řídí zákonem šekovým. Při nesplacení směnky lze využít platebních rozkazů a exekucí.

Směnky jsou závazkem. Kdo má ve vlastnictví originál směnky a je její oprávněný majitel (prokázal své právo na její zaplacení) má právo vymáhat a požadovat od dlužníka na směnce uvedeného obnos úvěru. Pokud dlužník, který se nehodlá své povinnosti dostát, pak musí své důvody potvrdit a prokázat V praxi se rozlišují směnky vlastní a cizí. Pokud je ve směnce popsáno, že výstavce (dlužník, trasant )slibuje osobě ve směnce uvedené věřiteli (remitent), že ji zaplatí v určité době na určeném místě jedná se o směnku vlastní.V případě, že směnka obsahuje dlužníkův příkaz třetí osobě – směnečníkovi (trasát), aby místo něho zaplatil věřiteli uvedenou finanční sumu v určitém okamžiku a na určitém místě, se jedná o směnku cizí.

Směnka plní dvě základní funkce zajišťovací a platební. Druhotně ji lze použít jako k financování úvěru. Pokud se takto obchoduje se směnkami, mluví se o eskontním úvěru.

JAK PROBÍHÁ OBCHODOVÁNÍ SE SMĚNKAMI?

Dá se říci, že z podstaty fungování obchodu se směnkami, je eskontní úvěr také krátkodobým úvěrem. Vzniká v případě odkoupení směnky bankou a tak se pohledávka převádí na banku. Klient za odkoupení směnky dostává od banky částku, které se rovná nominální hodnotě směnky snížené o eskontní provizi. Eskontní provize je tedy úrok, který se nazývá diskont, symbolizuje riziko pro banku spojené s odkupem směnky. Součástí eskontní provize může být i riziková prémie nebo jiné transakční náklady. Tato provize se platí společně s proplacením směnky a to je ke dni proplacení směnky.

V době, kdy má být směnka proplacena banka ji banka předloží k úhradě věřitelům nebo jiným osobám, které ručí za její splacení. Pokud tento závazek osoby uvedené ve směnce nesplní, obrací se banka zpět na svého klienta Banka pak požaduje splacení eskontního úvěru od něj. Tuzemská směnka musí obsahovat doložku, která zbavuje banku povinnosti zabezpečit protest pro neplacení.

VÝHODY ESKONTNÍHO ÚVĚRU

  • možnost využití finančních prostředků ještě před splatností směnky
  • nejsou nutné záruky, ručitel apod.)
  • nízká úroková sazba za půjčku finančního obnosu. Je to tím, že je úvěr zajištěný předmětnou směnkou
  • relativně rychlé vyřízení eskontního úvěru

NEVÝHODY ESKONTNÍHO ÚVĚRU

  • náklady spojené s poskytnutím úvěru
  • povinnost splatit úvěr v případě, že směnečný dlužník nezaplatí
  • podnik nezíská celou směnečnou sumu ze směnky, neboť banka si účtuje poplatky spojené s realizací úvěru a úrok

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Každá z bank, která nabízí eskontní úvěry, si stanovuje podmínky pro poskytnutí úvěru individuálně. Podmínky pro poskytnutí eskontního úvěru se liší podle banky, kde klient žádá o eskontní půjčku a také podle bonity žadatele a směnky. Eskontní úvěr může být sjednán pro jednorázový obchod nebo opakovaně pro více obchodů.

Zásadní informace jsou pro banku náležitosti předmětné směnky. Zda směnka obsahuje to co má. S eskontním úvěrem je v každém případě spojená i velká kontrola všech účastníků. Banky neeskontují každou směnku a od každého žadatele. Podmínkou financování revolvingu je prověření všech náležitostí směnky, provedení a kladné vyhodnocení důkladné finanční analýzy.

Pokud se žadatel obrací na banku s žádostí o eskontní úvěr, je povinen jí předložit: žádost o eskont směnek (včetně bankou vyžádaných příloh), doklad prokazující právní subjektivitu žadatele a doklady prokazující obchodní charakter směnky (dle jednotlivých požadavků bank).

Mezi nejvýznamnější poskytovatele eskontních úvěrů v ČR patří Komerční banka a Česká spořitelna. Například podle požadavků Komerční banky se musí jednat o obchodní směnku, od klientů Komerční banky, s hodnotou minimálně 100 000 Kč a zbytkovou dobou splatnosti od 1 do 9 měsíců.

CENA, ÚROKY A ESKONTNÍ PROVIZE

Banka eskontuje směnku jen za předpokladu, že bude při splatnosti zaplacena a že vymáhání jejího zaplacení bude záležitostí žadatele o eskont. Úrokové sazby eskontu se počítají výhradně individuálně, ale většinou se odvozují od diskontní úrokové sazby předepisované Českou národní bankou. Např. diskontní sazba byla ke 30. 8. 2008 2,25 % p.a.

Eskontní provize je nevratný zpracovatelský poplatek, který hradí klient formou srážky ze směnečné sumy při eskontu. Výše eskontní provize je dána sazebníkem platným v době poskytnutí eskontního úvěru.

Při eskontu hradí klient i úroky jednorázovou srážkou z ceny směnky. Úrok se počítá na jednotlivé dny a jeho výše na jeden den se počítá metodou 365/360. Což znamená, že úroky se sráží za dobu, která začíná dnem eskontu (včetně) a končí dnem platebním (včetně). O konečné výši úrokové sazby použité pro odpočet srážky rozhoduje banka.